::: Oznamy

Slovenská verzia   English version
  • Názov prijímateľa: RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o.
  • Sídlo prijímateľa: Dukelská štvrť 4224/25, 018 41 Dubnica nad Váhom
  • Miesto realizácie projektu: Dukelská štvrť 4224/25, 018 41 Dubnica nad Váhom
  • Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 –2020 nájdete na: www.opii.gov.sk
 

Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk - prieskumu trhu

zákazka na dodanie tovarov
hodnota nad 100 tis EUR bez DPH podľa postup MP CKO č. 12


1. Identifikácia zadávateľa:
Názov: RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o.
Sídlo / adresa: Dukelská štvrť 4224/25, 018 41 Dubnica nad Váhom
E-mail: tibor.rajec@rajecindustry.eu
IČO 36351547
DIČ: 2022136677
Kontaktná osoba: Tibor Rajec - konateľ

2. Identifikácia projektu:
Identifikácia projektu: NFP313010R247, názov projektu "Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o.", číslo výzvy . OPVaIMH/DP/2018/1.2.2-15. Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie v rámci Operačného programu Výskum a inovácie.

3. Realizácia prieskumu trhu:
Prieskum trhu sa realizoval e-mailom prostredníctvom priameho oslovenia 4 záujemcov zaslaním Výzvy na predkladanie cenových ponúk vrátane príloh dňa 01.10.2019 ako aj samotným zverejnením na partnerskej dohode podľa MP CKO č.12.

4. Názov zákazky:
„Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o. “

5. Typ zmluvy/spôsob vzniku záväzku:
Kúpna zmluva

6. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena. Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH.

7. Požiadavky výzvy na predkladanie cenových ponúk:

7.1 Opis predmetu zákazky: Jedná sa o obstaranie plne automatizovaného 9-osého technologického zariadenia s minimálne 12 poháňanými nástrojmi s možnosťou obrábania 3 nástrojmi súčasne. Toto zariadenie umožní inováciu súčasného výrobného procesu trieskového opracovávania. Podrobné požiadavky na predmet zákazky viď Príloha č.1 - Špecifikácia predmetu zákazky.
7.2 Dodací termín predmetu zmluvy: do 7 mesiacov od účinnosti zmluvy.
7.3 Spoločný slovník obstarávania (CPV): 42600000-2 Obrábacie stroje.
7.4 Miesto dodania predmetu zákazky: Miesto dodania: RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o., Dukelská štvrť 4224/25, 018 41 Dubnica nad Váhom.
7.5 Lehota na predkladanie ponúk a otváranie:
Lehota na predkladanie ponúk: do 16.10.2019 do 11:00 hod.
Otváranie ponúk bude: 16.10.2019 o 12:00 hod. v sídle zadávateľa

 

VEC: Formálna oprava Výzvy na súťaž

Dovoľujeme si Vás informovať, že sme vykonali nasledovnú formálnu opravu vo Výzve na súťaž k zákazke s názvom:
„Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o. “,
a to:

v článku 6) Lehota na predkladanie ponúk a otváranie:

Namiesto:"Otváranie ponúk bude : 16.10.2019 do 12:00 hod. v sídle na adrese v bode 7."

Viď: "Otváranie ponúk bude : 16.10.2019 o 12:00 hod. v sídle na adrese v bode 7."

v článku 14) Zverejnenie a zaslanie Výzvy na súťaž:

Namiesto:
"Zverejnenie Výzvy na webovom sídle zadávateľa dňa:30.09.2019
Výzva odoslaná na zverejnenie na portáli partnerskej dohody dňa : 30.09.2019.
Výzva odoslaná 3 potenciálnym uchádzačom dňa : 30.09.2019."

Viď:
"Zverejnenie Výzvy na webovom sídle zadávateľa dňa:1.10.2019
Výzva odoslaná na zverejnenie na portáli partnerskej dohody dňa : 1.10.2019
Výzva odoslaná 3 potenciálnym uchádzačom dňa : 1.10.2019"

Uvedené opravy sú formálneho charakteru a nemajú vplyv na vypracovanie ponuky.

 

Výzva na súťaž

"Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o."


Predmet zákazky

Jedná sa o obstaranie plne automatizovaného 9-osého technologického zariadenia s minimálne 12 poháňanými nástrojmi s možnosťou obrábania 3 nástrojmi súčasne.


Zadávacie podmienky ku stiahnutiu